De bakens uitzetten

2013 was niet meteen het makkelijkste jaar, maar we hebben ervoor gekozen om ons niet te laten ontmoedigen. Focus op de belangrijkste bakens van dit jaar dat we proactief aangepakt hebben.

 

Groei van het terugkerend incasso ondanks ongunstige reglementaire en economische omstandigheden
Het was geen sinecure om in 2013 de levensverzekeringsproducten te promoten en te verdedigen, of het nu gaat over groepsverzekeringen of over individuele verzekeringen! Ondanks deze situatie behaalt Integrale een hoger terugkerend incasso, haar kernactiviteit, en weet ze haar prestaties in individuele producten te stabiliseren.


Solvency II en ORSA spelen op de achtergrond
In 2013 schaafde de ploeg van Integrale haar kennis over deze complexe bepaling bij, richtte ze bijkomende werkgroepen op en droeg ze operationeel bij tot de oprichting van nieuwe bestuursorganen.


De functie van bestuurder
Bestuurder zijn betekent veel meer dan gewoon een titel dragen! Een bestuurder moet eerst aangeduid worden op basis van criteria zoals ervaring en kennis. Daarna moet hij goed op de hoogte blijven om tijdens de hele duur van zijn mandaat relevante en onderbouwde beslissingen te nemen. In 2013 kreeg deze functie extra aandacht.


Verbetering van de financiële markten en optimalisering van de beleggingen
Dit jaar gaf de aandelen- en vastgoedmarkt een positieve impuls aan de waarde van de beleggingen van Integrale. De obligatiemarkten vertoonden een eerder grillig beeld.


Navenante prestaties
In 2013 wierpen de strategische keuzes en de beheersinspanningen van Integrale hun vruchten af, getuigen de gerealiseerde prestaties. Integrale sluit het jaar af met een positief resultaat van 29 miljoen euro waarvan 23,8 miljoen gebruikt werd voor de aanleg van de knipperlichtreserve. Het resterende resultaat werd verdeeld over de winstverdeling en het reservefonds.


Nauwgezetheid, erkend door externe kwaliteitslabels
Nauwgezetheid is fundamenteel voor de activiteit die de gemeenschappelijke kas en haar filialen. In 2013 werd dit verschillende keren extra beklemtoond: met het tweede niveau van de ISAE 3402-certificering en de uitreiking van de prijs ‘Global Pension Funds Award 2014 voor België’.


Communiceren en reponsabiliseren
Integrale wil er graag toe bijdragen dat alle kwesties in verband met pensioenen goed begrepen worden. Dat wil zeggen, zich zowel inzetten bij haar eigen leden als boodschappen overbrengen bij de overheid en studenten warm maken voor haar vak.


Uitbreiding van het personeelsbestand
In tien jaar tijd groeide de ploeg van Integrale aan met 43,52%. Deze toename zette zich de laatste jaren versneld door, door de groei van de activa onder beheer van de gemeenschappelijke kas en de nieuwe vereisten van Solvency II: verruiming van de competenties, nieuwe werkwijzen, … De talenten evolueren, net zoals hun omgeving.